Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W niniejszej informacji przedstawiamy zasady, którymi kierujemy się przetwarzając Państwa dane osobowe. Ochrona Państwa prywatności jest jednym z priorytetów świadczonych przez nas usług. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe przetwarzamy w sposób rzetelny i przejrzysty, zarazem zachowując najwyższe standardy tajemnicy zawodowej. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji łączących nas z Państwem zobowiązań i osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów.

2. Dane kontaktowe Administratora

W sprawach przetwarzania danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem danych w następujący sposób:

– listownie: na wskazany wyżej adres naszej siedziby;

– telefonicznie pod numerem 519 749 559;

– przez e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Natalia Leszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Natalia Leszczyńska, ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin.

3. Podstawa i cel przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO).

Powierzone dane Kancelaria przetwarzać będzie w celu:

– zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w szczególności umów dotyczących świadczenia usług prawnych lub współpracy z dostawcami i kontrahentami;

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

– na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, cele archiwalne, świadczenie usług na rzecz Klienta w sytuacji, w których interes Klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;

– kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów,  informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres potrzebny do osiągnięcia prawnie uzasadnionych celów. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa danych osobowych niezwłocznie po cofnięciu przez Państwa tej zgody. W wypadku danych osobowych, które przetwarzamy w związku z wykonywaniem umów, dane te przetwarzamy do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. W każdym z powyższych przypadków będzie to trwało nie dłużej niż 10 lat.

5. Kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim w związku z wykonywaniem przez nas usług na Państwa oraz tym podmiotom, z którymi współpracujemy, w szczególności współpracownikom i dostawcom usług, w tym usług IT i usług księgowych. Usługodawcy ci będą przetwarzać Państwa dane wyłącznie na podstawie zawartych z nami umów powierzenia danych, w określonym przez nas celu, z obowiązkiem należytego zabezpieczenia. W zakresie wymaganym przepisami prawa, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane organom administracji publicznej na ich uprzednie żądanie.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

7. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych;
– prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane;
– prawo do wniesienia sprzeciwu, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);
– w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Dobrowolność przekazania danych osobowych

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym.

W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia lub wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych lub osobę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) lub w celu  kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może  – w zależności od kontekstu, w którym dane te są przetwarzane – uniemożliwić nam zawarcie z Państwem umowy, wpłynąć na zakres usług, które będziemy mogli świadczyć na Państwa rzecz lub może uniemożliwić nam z Państwem kontakt.