UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Postępowanie upadłościowe skierowane jest do przedsiębiorców będących w stanie niewypłacalności. Poprzez niewypłacalność rozumiemy sytuację, w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez syndyka, którym jest doradca restrukturyzacyjny pod nadzorem sędziego-komisarza. Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje możliwość ogłoszenia przez sąd upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika w zwykłym trybie, ale także jako przygotowanej likwidacji (pre-pack). Ta druga ścieżka postępowania pozwala na nabycie przedsiębiorstwa lub jego części od niewypłacalnego podmiotu, ze skutkiem egzekucyjnym, tj. bez zobowiązań (w tym podatkowych) jego poprzedniego właściciela. Upadłość nie zawsze oznacza koniec, dobrze i rzetelnie przygotowana upadłość może także stanowić szansę na wyjście z problemów. Umiejętność odpowiedniego skorzystania z wielu narzędzi, jakie daje nam Prawo upadłościowe może przynieść znaczne korzyści klientom. 

USŁUGI

• kompleksowe doradztwo prawne na etapie przedupadłościowym dla podmiotów niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, a także dla wierzycieli tychże podmiotów

•  przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości

•  reprezentacja klienta przed sądem upadłościowym 

•  doradztwo prawne w toku postępowania upadłościowego, zarówno dla dłużników jak i wierzycieli