SKARGA PAULIAŃSKA 

W sytuacji pojawiających się problemów finansowych u podmiotów gospodarczych (ale także u osób fizycznych) często dochodzi do przesunięć majątkowych, które skutkują pokrzywdzeniem wierzycieli. To pokrzywdzenie wynika ze zmniejszenia bądź wyzbycia się składników majątkowych przez dłużnika, przez co wierzyciel nie może uzyskać zaspokojenia swoich należności. Ustawodawstwo, w takich sytuacjach daje wierzycielom instrument prawny, jakim jest skarga pauliańska czyli powództwo z art. 527 Kodeksu cywilnego. Postępowanie z actio pauliana wymaga doświadczenia, cierpliwości i skrupulatności z uwagi na konieczność przeprowadzenia właściwego postępowania dowodowego, aby osiągnąć cel, czyli korzystny dla wierzyciela wyrok umożliwiający zaspokojenie się z aktywów dłużnika. 

USŁUGI

•  poszukiwanie i weryfikacja przesunięć majątkowych dokonanych przez dłużnika

•  zastępstwo i reprezentacja w postępowaniach ze skargi pauliańskiej

•  analiza podstaw do wytoczenia powództwa ze skargi pauliańskiej