SPRZEDAJEMY

Syndyk STARHUS sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Stargardzie sprzeda z wolnej ręki prawa majątkowe do 61 projektów budowalnych szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 za ceny nie niższe niż 60% wartości oszacowania poszczególnych projektów.

 

Istnieje możliwość złożenia oferty na poszczególne prawa majątkowe do projektów budowalnych o wartości wyższej niż 1,00 zł według cen wskazanych w załączniku nr 1. Prawa majątkowe do projektów budowlanych o wartości poniżej 1,00 zł można nabyć wyłącznie w pakiecie z innymi prawami.

 

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej całego pakietu praw majątkowych (bądź za poszczególne prawa majątkowe), na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: PKO BP 57 1020 1068 0000 1502 0339 8070 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia ……. r. godziny 14.00 (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż – projekty budowlane XII GUp 77/19”.

 

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać poprzez e-mail: sekretariat@kancelariaszczecin.eu