Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w kontekście odpowiedzialności byłych członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

W dniu 12 kwietnia 2023 r. zapadł istotny wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt P 5/19) w kontekście odpowiedzialności byłych członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Wyrokiem tym Trybunał odpowiedział na pytanie prawne Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, wskazując że:

„”1. Art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) w zakresie, w jakim przewiduje związanie sądu orzeczeniem, na podstawie którego wszczęto przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością bezskuteczną egzekucję, w procesie wytoczonym na podstawie art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, ze zm.) przeciwko pozwanemu, który utracił status członka zarządu spółki przed datą wszczęcia postępowania, w którym orzeczenie przeciwko spółce zapadło, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.””

„2. Art. 299 § 1 i 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości, aby pozwany były członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uwolnił się od odpowiedzialności poprzez wykazanie, że wierzytelność, stwierdzona orzeczeniem, na podstawie którego wszczęto przeciwko spółce bezskuteczną egzekucję, nie istnieje, w sytuacji, w której orzeczenie zapadło w postępowaniu wszczętym po dacie utraty przez pozwanego statusu członka zarządu spółki, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji.”

Dla sytuacji byłych członków zarządów, oznacza to tyle, że będą mogli podważać w toku postępowań z art. 299 Ksh orzeczenia, które zapadły przeciwko spółce w czasie, kiedy nie pełnili już funkcji członka zarządu, ale pełnili ją w dacie powstania wierzytelności. Otwiera to wiele możliwości dowodowych do obrony swoich praw w celu ochrony majątku osobistego.

Źródło: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/12215-odpowiedzialnosc-bylego-czlonka-zarzadu-spolki-z-oo-w-przypadku-bezskutecznej-egzekucji

Brak komentarzy

Skomentuj