Aktualizacja informacji dla wierzycieli spółki ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości

Aktualizacja informacji dla wierzycieli spółki ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości

Postanowieniem z dnia 04 marca 2024 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodarczy dokonał częściowego zatwierdzenia listy wierzytelności (głównej) w postępowaniu upadłościowym.

Na zobowiązanie Sędziego-Komisarza, syndyk w terminie 7 dni sporządził częściowy
ostateczny plan podziału dla kategorii pierwszej (pracownicy i ZUS). W dniu 19 marca 2024 r. plan ten został przedłożony przez syndyka do Sądu.

Jaka jest teraz procedura? Żeby mogło dojść do realizacji planu podziału czyli wypłat pieniędzy dla wierzycieli z I kategorii, konieczne jest zatwierdzenie planu podziału przez Sędziego-Komisarza. Z kolei, aby ta czynność mogła być przeprowadzona to o fakcie złożenia planu należy obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (robi to syndyk na zobowiązanie Sędziego-Komisarza po formalnej weryfikacji złożonego planu przez Sąd). Wówczas wierzyciele, którzy mają zastrzeżenia do złożonego planu mogą złożyć zarzuty w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia. Wyjaśniam, iż w planie podziału znajdują się tożsame kwoty co ujęte na liście wierzytelności, przy czym w przypadku należności pracowniczych są to kwoty netto ponieważ syndyk zobowiązany jest (tak samo jak pracodawca) odprowadzić należności publicznoprawne za pracownika z kwoty wynagrodzenia brutto.

Co to oznacza? Że wierzyciele, którzy nie kwestionowali wierzytelności ujętej na liście – a co do kategorii I nie było żadnych sprzeciwów – aktualnie nie będą mieli faktycznych podstaw do kwestionowania planu podziału, co wpływa korzystnie na całą procedurę.

Ile pieniędzy dostaną wierzyciele? W tym postępowaniu mamy 100% zaspokojenia dla wierzycieli z kategorii I.

I najważniejsze pytanie – KIEDY? Tutaj odpowiedź nie jest taka, jakbym chciała bowiem nie ma konkretnego terminu, natomiast pewne jest to, że wszystkie zaangażowane w sprawę podmioty i instytucje, w tym przede wszystkim syndyk i Sąd, chcą aby ta wypłata nastąpiła jak najszybciej. Aktualnie Sąd oczekuje na powrót akt z Sądu Okręgowego, gdzie rozpoznawana jest skarga na przewlekłość postępowania sądowego złożona przez grupę wierzycieli. Jakkolwiek to brzmi, w naszym systemie prawnym skarga na przewlekłość zawsze powoduje dodatkową przewlekłość – to taki prawniczy paradoks. Niezwłocznie, kiedy skarga ta zostanie rozpoznana, syndyk będzie zabiegał o możliwie najszybsze zatwierdzenie planu podziału.

Co z wierzycielami z dalszych kategorii (II i III)? Aby syndyk mógł przygotować plan podziału dla wierzycieli z kategorii II i III, konieczne jest rozpoznanie przez Sąd złożonych sprzeciwów do listy wierzytelności oraz ustalenie dalszego losu wierzytelności warunkowej ujętej na liście w kwocie ponad 140 mln. Sprzeciwy są 4, syndyk zajął już stanowisko wobec treści sprzeciwów, także również po powrocie akt postępowania z Sądu Okręgowego będą one mogły zostać rozpoznane. Po drugie, na liście wierzytelności znajduje się wierzytelność warunkowa z tytułu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych w kwocie ponad 140 mln zł, której istnienie syndyk aktualnie weryfikuje. W tym celu – wobec braku czynności samego zainteresowanego wierzyciela w tym zakresie – syndyk zwrócił się do inwestora o wydanie odpowiedniego dokumentu pozwalającego na zmianę listy wierzytelności. Niezwłocznie po załatwieniu tych dwóch spraw, zostanie przygotowany dalszy plan podziału dla wierzycieli.

Szczegółowe informacje można otrzymać wysyłając e-maila na adres:
sekretariat@kancelariaszczecin.eu

Brak komentarzy

Skomentuj