Informacja dla wierzycieli spółki ST3 Offshore sp. z o.o. w upadłości

Wobec zakończenia czynności likwidacyjnych w postępowaniu upadłościowym ST3 Offshore sp. z o.o., syndyk wskazuje na kolejne czynności zmierzające do zakończenia postępowania.

Dnia 15 września 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym została obwieszczona informacja o liście wierzytelności (głównej). Wierzycielom przysługiwał 14-dniowy termin na złożenie sprzeciwu do listy. Z akt postępowania upadłościowego wynika, że zostało złożonych kilka sprzeciwów, które obecnie oczekują na rozpoznanie przez Sąd. Dopiero po ich rozpoznaniu, możliwe będzie zatwierdzenie listy przez Sędziego-Komisarza, co stanowi warunek konieczny do kolejnych czynności syndyka tj. planu podziału funduszy masy upadłości. Po otrzymaniu postanowienia o zatwierdzeniu listy wierzytelności syndyk sporządza ostateczny plan podziału, który następnie jest składany do Sądu, a jego procedowanie jest zbliżone do procedowania z listą wierzytelności. Mianowicie – informacja o sporządzeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału musi zostać obwieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele mają wówczas 14 dni na złożenie zarzutów do planu podziału. Jeżeli zarzuty nie zostaną złożone, wówczas Sąd zatwierdza plan podziału i zobowiązuje syndyka do jego wykonania – w praktyce jest to właśnie ten moment, w którym wierzycieli otrzymują należne im środki pieniężne.

Wierzytelności pracownicze ujęte są na liście wierzytelności z urzędu w I kategorii zaspokojenia, co oznacza, iż jeżeli dojdzie do częściowego zatwierdzenia listy wierzytelności w zakresie tej właśnie kategorii – o co aktualnie zabiegam bowiem według mojej wiedzy nie ma tutaj sprzeciwów – syndyk sporządzi częściowy ostateczny plan podziału dla kategorii I, co umożliwi szybszą wypłatę należności pracowniczych. Procedura związana z wypłatą jest tutaj taka sama jako opisana powyżej.

Jednocześnie syndyk wyjaśnia, iż w ostatnim okresie dokonał zapłaty wszystkich zaległych należności pracowniczych, ale tych powstałych po ogłoszeniu upadłości i stanowiących jednocześnie koszty postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 343 ust.1 Prawa upadłościowego z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności koszty postępowania, a jeżeli fundusze masy upadłości na to pozwalają – również inne zobowiązania masy upadłości, o których mowa w art. 230 ust. 2, w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum. Powyższe sprowadza się do tego, że koszty są płacone z bieżących funduszy masy, nie zaś na podstawie planów podziału.

Szczegółowe informacje można otrzymać wysyłając e-maila na adres: sekretariat@kancelariaszczecin.eu

Brak komentarzy

Skomentuj